91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Szanowni Państwo

W dniu 19 kwietnia br. grupa Delegatów na Walny Zjazd PZHK zebrała podpisy 25 Delegatów i złożyła w sekretariacie biura PZHK,  na ręce Prezesa PZHK Adama Kowalczyka, wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZHK w celu odwołania obecnego Prezesa PZHK. 

Polski Związek Hodowców Koni informuje, iż zgodnie z ustaleniami Komisji Księgi Stadnej, wiosenna kwalifikacja młodych ogierów rasy huculskiej do wpisu do księgi stadnej odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) w Tarnowie (ośrodek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogierów planowana jest na godz. 11:00.

Przeprowadzenie kwalifikacji ogierów uzależnione będzie od przebiegu pandemii i związanych z nią obostrzeń. Prosimy o regularne śledzenie bieżących komunikatów w mediach społecznościowych.
Właścicieli prosimy o przestrzeganie obowiązujących zaleceń Ministra Zdrowia w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (dystans, zasłanianie ust i nosa maseczką, częste mycie rąk i ich dezynfekcja).

Do kwalifikacji można przedstawić ogiery urodzone do dnia 31 maja 2018 r. Ogiery należy zgłaszać do biura Polskiego Związku Hodowców Koni za pośrednictwem właściwych OZHK/WZHK do dnia 9 kwietnia 2021 r., podając:

  • nazwę i numer identyfikacyjny ogiera;
  • aktualny telefon kontaktowy do właściciela ogiera;
  • wstępną bonitację ogiera;
  • 3 podstawowe wymiary ogiera.

W godzinach 9:00-10:30 przewidziana jest obowiązkowa identyfikacja oraz mierzenie zgłoszonych wcześniej do PZHK koni. Bezpośrednio po ocenie, ogiery zakwalifikowane mogą zaliczać wstępną próbę polową.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującym „Programem hodowli koni rasy huculskiej”, od dnia 1 maja 2014 r. przy wpisie do księgi stadnej ogiera, który zaliczył zasadniczą próbę dzielności, nie jest wymagana próba wstępna, a dla ogierów wpisywanych do księgi stadnej od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalny wiek do wpisu do księgi – 36 miesięcy.

UWAGA! Dofinansowanie kosztów badania markerów genetycznych DNA potwierdzającego pochodzenie po wskazanej parze rodzicielskiej, wykonanego we wskazanym przez prowadzącego księgę laboratorium (dotyczy źrebiąt urodzonych od dnia 1 stycznia 2014 r.), przysługuje jedynie ogierom, które przeszły kwalifikację z wynikiem pozytywnym. W związku z powyższym zalecane jest wykonanie badania dopiero po przeprowadzonej kwalifikacji.

Informujemy również, że zgodnie z Uchwałą Zarządu, właściciele ogierów rasy huculskiej przedstawianych do wpisu do księgi stadnej zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej do 16 kwietnia 2021 r. (piątek) opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 200 zł za każdego ogiera zgłoszonego do kwalifikacji. W przypadku ogierów zgłoszonych przez właścicieli nie będących MŚP (mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014) opłata kwalifikacyjna wynosi 400 zł. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera huculskiego”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana.

Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej po 16 kwietnia 2021 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna wynosi 400 zł dla właścicieli MŚP oraz 800 zł dla właścicieli będących DP i musi być wpłacona najpóźniej do 21 kwietnia 2021 r. do godz. 14:00 (dzień przed kwalifikacją, decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje nieujęcie ogiera w katalogu i niedopuszczenie do kwalifikacji.

Informujemy jednocześnie, że w dniu 23 kwietnia 2021 r. (piątek) w Tarnowie – Klikowej przewidziana jest zasadnicza próba dzielności dla koni rasy huculskiej. O szczegółowych propozycjach próby poinformuje Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w terminie późniejszym.

MPMK 2021 - regulamin ogólny

 

Regulamin ogólny MPMK zawiera najważniejsze informacje dotyczące wszystkich dyscyplin w których rozgrywane są te zawody. Czytając go warto zwrócić uwagę na dwie nowe sprawy: jak został zdefiniowany koń polskiej lub zagranicznej hodowli oraz fakt, że od tego roku wałachy z zagranicznymi paszportami zostały dopuszczone oficjalnie do kwalifikacji oraz samych MPMK.

 

Koń polskiej / zagranicznej hodowli

Obecnie hodowcy mają możliwość wpisu konie do wielu związków hodowlanych, a związki nie są już terytorialne, tylko „walczą” o każde źrebię, nie tylko w Europie, ale także na innych kontynentach. Jednak najważniejszym atrybutem  hodowli koni półkrwi jest możliwość zakupu nasienia czy materiału żeńskiego na całym świecie. Rodowody koni wpisywanych do związków hodowlanych koni sportowych są zbliżone (często tracone są linie wyrosłe w danych warunkach środowiskowych, na rzecz tych o modnym pochodzeniu, ale wywodzących się z innego terenu), a więc i pojęcie rasy ulega przedefiniowaniu.

W dzisiejszych czasach, wszechobecnej globalizacji i koni o podobnych rodowodach, rodzących się w wielu krajach, dyskusję dotyczącą koni polskiej czy zagranicznej hodowli, powinno sprowadzić się do związku hodowlanego, który wydał paszport. Związki hodowlane koni sportowych, które liczą się na arenie międzynarodowej są zrzeszone w WBFSH, a konie zdobywają punkty na rzecz związków, które wydały im paszport, bez względu na fakt, gdzie się urodziły. Na listach startowych i wynikach, przy danych konia, podawany jest skrót księgi wydającej paszport, nie widnieje informacja w jakim kraju koń się urodził, za to jest podana narodowość zawodnika. Konie warto więc definiować jako te z polskimi lub zagranicznymi paszportami, a podawać, że  koń ma paszport oldenburski, a urodził się np. w Polsce czy Danii. Najłatwiej zwrócić uwagę świata sportowego i hodowlanego dodaniem do nazwy konia sufiksu hodowcy. Kto z nas nie zna koni z dodatkiem przyrostka: de Muze, VDL,  de Helle czy Bisschop?

 

W tym roku Komisja Koordynacyjna PZJ/PZHK jednogłośnie dopuściła do udziału w MPMK wałachy z zagranicznymi paszportami. Mimo, że nie zostawią potomstwa, to dzięki nim można ocenić kojarzenie pokolenia rodzicielskiego. Jak już pisałam wyżej, polskie księgi półkrwi  – sp i wlkp są otwarte na konie ze związków zrzeszonych w WBFSH, podobnie jak wiele innych ksiąg w Europie. Coraz więcej materiału hodowli zagranicznej (nie tylko męskiego), wpisywane jest do księgi polskiego konia sportowego, więc dopuszczenie do startu i selekcji sportowej wałachów z takimi paszportami jest naturalnym krokiem ku przyszłości. Swoją obecnością powiększą liczbę uczestników, a dzięki nim będzie można ocenić „na żywo” kolejne kojarzenia. Może dzięki ich udziałowi właściciele wałachów z polskimi paszportami (obecnie w mniejszości wśród startujących w MPMK), uwierzą, że MPMK to próba selekcyjna i nie tylko ogiery mogą dobrze się zaprezentować w tych zawodach.

                                                                                                                                               

                                                                                                              Anna Cuber

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni informuje, iż biuro będzie nieczynne od 24. grudnia do 11 stycznia. Wszystkim Państwu życzymy spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.