91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni przyjmuje zgłoszenia na organizowane w tym roku szkolenia: 1. przygotowanie i prezentacja koni na wystawach i przeglądach - szkolenie 1 dniowe 2. Identyfikacja i ocena koni - szkolenie 1 dniowe 3. Kurs powożenia - szkolenie 2 dniowe w SK Czechówka w Gorzowie Wielkopolskim Szkolenia odbędą się wiosną bieżącego roku. Kto pierwszy ten lepszy - decyduje kolejność zgłoszeń :) Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia ! Zapraszamy wszystkich do zapisów w biurze ZZHK i pod numerem telefony 695999033 lub 914240905 Dla osób mających opłaconą bieżącą składkę członkowską bardzo atrakcyjne zniżki ! Zapraszamy wszystkich miłośników koni.

Informujemy, że 22 lutego 2018 r. w Stadninie Koni Nowe Jankowice o godz. 11.30 odbędzie się V Walny Zjazd Delegatów Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych.

  Od godz. 10.30 rozpocznie się w Stadninie sprzedaż klaczy elitarnych.

  Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

19 lutego 2018 roku rusza nabór na "Modernizację gospodarstw rolnych"!
Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 - 2020.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w tym typie operacji. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę płatności ostatecznej, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.
Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.
Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem - maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.
Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je będzie również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek należy złożyć w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za wyjątkiem sytuacji, w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat wówczas wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.
Źródło: ARiMR

Zebrania z Hodowcami:
 
14.02.2018 r, godz. 11.00 - Urząd Miasta w Świdwinie, pl. Konstytucji 3 maja – sala 55
 
16.02.2018 r, godz. 9.30 - Liga Obrony Kraju w Gryficach
Ul. Kamieńska 24
 
20.02.2018 r, godz. 11.00- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki delegatura w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34 – sala 160
 
23.02.2018 r- godz. 11.00- ZODR Barzkowice
 
Zapraszamy !
 

POKAZ OGIERÓW HODOWLANYCH 2018 - GLINNA 03.03.2018 GODZ. 11.00