91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

UCHWAŁA Nr 7/2019
Prezydium Zarządu
Polskiego Związku Hodowców Koni
z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wykonywanie przez Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) lub upoważnione Związki (OZHK) czynności związanych z realizacją programów hodowli, identyfikacją koniowatych oraz realizacją programów ochrony zasobów genetycznych.

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt i 3 oraz § 23 ust. 3 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Hodowców Koni, Prezydium Zarządu uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w PZHK i OZHK opłaty za następujące czynności:

 1. dotyczące koni hodowlanych
  1. wpis do księgi stadnej konia, którego matka w momencie opisu źrebięcia, nie była wpisana do księgi stadnej – 400 zł za klacz oraz 600 zł za ogiera, na rzecz OZHK, nie obejmuje standardowej opłaty za wpis do księgi stadnej, obejmuje natomiast dokonanie korekty w paszporcie konia;
  2. rozpatrzenie przez Komisję Księgi Stadnej wniosku w sprawie dopuszczenia do użycia w hodowli nasienia ogiera wpisanego do księgi stadnej prowadzonej przez inny podmiot niż PZHK – opłata obowiązuje również w przypadku kolejnego wniosku o użycie nasienia ogiera, któremu wygasło czasowe uznanie – 200 zł na rzecz PZHK;
  3. uznanie jako hodowlanego konia, którego pochodzenie po obojgu rodzicach wpisanych do ksiąg uznano na podstawie badań markerów genetycznych DNA – na rzecz OZHK:
   • ze „Świadectwem pokrycia klaczy” / „Zaświadczeniem unasienniania klaczy”, po przekroczeniu terminu identyfikacji lub opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia bez matki – 300 zł,
   • bez „Świadectwa pokrycia klaczy” / „Zaświadczenia unasienniania klaczy” – 1000 zł;
 2. w zakresie zamieszczenia rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym w celu uznania za konia hodowlanego
  1. zamieszczenie rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym konia, pochodzącego po ogierze niewpisanym / z inseminacji nasieniem niedopuszczonym do ksiąg stadnych prowadzonych przez PZHK w momencie pokrycia/inseminacji klaczy, a wpisanym/dopuszczonym do tych ksiąg w późniejszym terminie (po pokryciu/inseminacji), po potwierdzeniu pochodzenia badaniami markerów genetycznych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;
  2. wydanie nowego dokumentu identyfikacyjnego dla konia w przypadku wcześniej wystawionego dokumentu identyfikacyjnego dla konia bez pochodzenia lub zmiany rodowodu po ustaleniu pochodzenia na podstawie badań markerów genetycznych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;
 3. w zakresie zamieszczenia rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym koni niehodowlanych
  1. zamieszczenie rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym konia niehodowlanego (bez kwalifikacji do księgi), pochodzącego po jednym lub obojgu rodzicach wpisanych do ksiąg stadnych – opłata na rzecz OZHK:
   • na podstawie „Świadectwa pokrycia klaczy” / „Zaświadczenia unasienniania klaczy” – 200 zł,
   • na podstawie badań markerów genetycznych DNA – 300 zł;
  2. zamieszczenie rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym konia niehodowlanego, pochodzącego po ogierze niewpisanym do ksiąg stadnych prowadzonych przez PZHK/niedopuszczonym do użycia w rozrodzie, po potwierdzeniu pochodzenia na podstawie badań markerów genetycznych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;
 4. w zakresie innych opłat
  1. zgłoszenie ogiera rasy półkrwi do oceny w celu kwalifikacji do 100‐dniowego treningu – na rzecz PZHK:
   • 400 zł za ogiera będącego własnością mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP),
   • 800 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  2. zgłoszenie na próbę dzielności po 100‐dniowym treningu ogiera rasy półkrwi, który nie był kwalifikowany do 100‐dniowego treningu – na rzecz PZHK:
   • 1000 zł za ogiera będącego własnością MŚP,
   • 2000 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  3. zgłoszenie do oceny w celu wpisu do księgi stadnej ogiera rasy półkrwi wpisanego do księgi stadnej prowadzonej przez inny podmiot niż PZHK oraz ogiera rasy półkrwi po alternatywnej próbie użytkowości (MPMK, sport jeździecki, wyścigi) – 400 zł na rzecz PZHK;
  4. zgłoszenie do oceny w celu dopuszczenia do użycia w rozrodzie w rasach półkrwi ogiera rasy pełnej krwi angielskiej (xx) lub czystej krwi arabskiej (oo) – 400 zł na rzecz PZHK;
  5. zgłoszenia ogiera rasy śląskiej do oceny w celu kwalifikacji do 60−dniowego treningu – na rzecz PZHK:
   • 400 zł za ogiera będącego własnością MŚP,
   • 800 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  6. zgłoszenia ogiera rasy huculskiej do oceny w celu wpisu do księgi stadnej – na rzecz PZHK:
   • 200 zł za ogiera będącego własnością MŚP,
   • 400 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  7. opłata dodatkowa za zgłoszenie do oceny po wymaganym terminie ogiera, o którym mowa w pkt. od a) do f) – w wysokości 100% opłaty podstawowej na rzecz PZHK;
  8. ocena komisyjna ogiera rasy polski koń zimnokrwisty, arden polski, konik polski w celu wpisu do ksiąg stadnych – na rzecz PZHK:
   • 20 zł za ogiera będącego własnością MŚP,
   • 40 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  9. ocena zdjęć RTG w kierunku osteochondrozy (OCD) – na rzecz PZHK:
   • za ogiera będącego własnością MŚP – 60 zł +VAT,
   • za ogiera niebędącego własnością MŚP – 200 zł +VAT;
  10. rozpatrzenie wniosku skierowanego do Komisji Księgi Stadnej każdej z ras w kwestiach nieokreślonych niniejszą uchwałą, związanych z realizacją programów hodowli – 200 zł na rzecz PZHK;
  11. wydanie „Świadectwa zootechnicznego” – 50 zł na rzecz PZHK lub OZHK;
  12. pomoc w załatwieniu spraw związanych z końmi lub nasieniem pochodzącymi z zagranicy, m. in. sprowadzenie rodowodu ogiera w przypadku klaczy zaźrebionej za granicą, identyfikacja konia z zagranicznym transponderem, bez dokumentu identyfikacyjnego, pomoc w uzyskaniu duplikatu – 200 zł na rzecz PZHK;
  13. odwołanie złożone zgodnie z § 8 ust. 1 „Regulaminu określającego prawa i obowiązki hodowców uczestniczących w programach hodowli realizowanych przez PZHK…” – 400 zł na rzecz PZHK;
  14. wydanie zaświadczenia o posiadaniu koniowatych dla ARiMR – 25 zł na rzecz OZHK.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Polskiego Związku Hodowców Koni.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc wszystkie cenniki obowiązujące w Polskim Związku Hodowców Koni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Polski Związek Hodowców Koni zachęca hodowców i wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z programami hodowli dla poszczególnych ras koni, które zostały dostosowane do przepisów

 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1012
z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”).

 

Zmiany wprowadzone do programów hodowli będą obowiązywały od 1 kwietnia br.

W imieniu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaną ulotką informacyjną skierowaną do rolników pt. „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”, zaakceptowaną przez Pana Szymona Giżyńskiego, Sekretarza Stanu w MRiRW.


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Pytanie 1.
Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.

Pytanie 2.
Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności?

 1. Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.
  Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.
 2. Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.

Pytanie 3.
Kto może dokonać uboju z konieczności?

Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

Pytanie 4.
W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności?

W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt jest zobowiązany do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.
Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju można również, pod nadzorem wezwanego lekarza weterynarii, usunąć z tuszy żołądek oraz jelita zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować (w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną tuszą) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni.

Pytanie 5.
Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia?

Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty:

 1. oświadczenie rolnika – stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji;
 2. zaświadczenie lekarza weterynarii – stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.

Pytanie 6.
W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziona do rzeźni?

Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W przypadku, gdy warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.

Pytanie 7.
Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności?

Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę powinno być leczone, albo uśmiercone.

W przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to:

 1. uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego,
 2. tusza może być:
  1. poddana utylizacji lub
  2. za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych (jeżeli chce się uzyskać taką zgodę, należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii).

Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso nie może być oferowane do sprzedaży.

Pytanie 8.
Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, która zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności?

W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go bądź przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pytanie 9.
Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z konieczności można zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia?

Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w każdym przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.
Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi.
Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zależy od umowy jaka została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię) bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.

Pytanie 10.
Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z konieczności. Ubój świni należy zgłosić również w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z konieczności (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017r. poz. 546 z późn.zm.). Natomiast na terenach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń termin na przekazanie informacji wynosi 2 dni w przypadku uboju z konieczności świń (art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017 r. poz. 546 z późn.zm.).

Opracowano w:
Departamencie Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

"WSTĘPY" Skaryszewski Jarmark Koński 2019

Skaryszewski Jarmark Koński to wielka tradycja i wielka wartość dla Skaryszewa. Przy niemalże 400 latach tradycji, ta skaryszewska impreza otworzyła się na nowy rozdział, dzięki któremu stajemy się symbolem miasta, które traktuje konia z należytym szacunkiem i godnością.

W Skaryszewie konie zawsze były i zawsze będą. Wszystkie przełomowe działania, których realizacji podjęliśmy się od roku 2018, to ukłon w stronę prawdziwych hodowców i miłośników tych zwierząt.

Skaryszewski Jarmark Koński jest miejscem gdzie można zakupić najlepsze konie użytkowe i hodowlane, a także konie wykorzystywane w celach sportowych, rekreacyjnych i hipoterapii z całej Polski.

Do Skaryszewa NIE ZAPRASZAMY handlarzy i eksporterów koni.

Tegoroczna edycja Jarmarku odbędzie się w dniach 11 i 12 marca /poniedziałek i wtorek/ i ponownie prezentacja i sprzedaż podzielona została na dwa typy koni, tzn. poniedziałek konie ciężkie, wtorek konie lekkie.

Na teren Jarmarku można wjechać przez trzy strefy weterynaryjne po pozytywnej odprawie koni. Strefy będą usytuowane w następujących lokalizacjach:

 1. Punkt weterynaryjny przy cmentarzu (ul. Chopina/ul. Zachodnia)
 2. Punkt weterynaryjny przy ul. Partyzantów (przy firmie Pol – Trans);
 3. Punkt weterynaryjny przy ul. Krasickiego (Magierów)

ODPRAWA KONI:

 • Wjazd na teren prezentacji handlowej rozpocznie się dopiero od godz. 5.00 rano, tylko i wyłącznie pojazdamio maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 7,5 tony.

 • Przy wjazdach na teren jarmarku zostaną utworzone trzy strefy weterynaryjne, gdzie konie poddane będą kontroli;

 • W każdej ze stref weterynaryjnych znajdować się będą lekarze weterynarii, policjanci, służba porządkowa i informacyjna oraz lekarze weterynarii - wolontariusze;

 • Służby kontrolować będą paszporty koni, chipy koni, orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia koni i możliwości transportu.

 • W przypadku wątpliwości co do tonażu pojazdów, kontroli poddawane będą także dokumenty rejestracyjne.

 • Wjazd na teren targowiska miejskiego będzie możliwy tylko i wyłącznie po pozytywnej ocenie lekarza weterynarii i otrzymaniu winiety wjazdowej.

Hodowcy, których konie nie będą spełniały kryteriów określonych w regulaminie będą zawracani.

Natomiast hodowcy, którzy przyjadą pustymi pojazdami przeznaczonymi do transportu koni, również o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 7,5 tony będą kierowani na specjalny parking przy ulicy Malczewskiego.

Kontroli pojazdów będą dokonywać także Inspektorzy Transportu Drogowego na wjazdach do miasta.

Teren prezentacji handlowej będzie podzielony na strefy dla ogierów i klaczy. Na terenie całego targowiska będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Wyładunek będą umożliwiały rampy wyładowcze przygotowane do różnych wysokości pojazdów. Zapewniona będzie woda do pojenia, baza sianowa i izolatki. Na targowisku znajdował się będzie także główny punkt weterynaryjny i informacyjny.

Całość Jarmarku kontrolować będą wspólne patrole lotne Policji i lekarzy weterynarii.

Zapoznaj się z komunikatami:

REGULAMIN SKARYSZEWSKIEGO JARMARKU KOŃSKIEGO WSTĘPY 2019 - TUTAJ

Komunikat nr 1

dotyczący II Konferencji naukowej

 1. „Hodowla i użytkowanie koni zimnokrwistych w Polsce”

 

Stadnina Koni Nowe Jankowice, Polski Związek Hodowców Koni, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie oraz Okręgowe/Wojewódzkie  Związki Hodowców Koni uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej pod tytułem: „Hodowla i użytkowanie koni zimnokrwistych w Polsce”, która odbędzie się w dniach 14-15 maja 2019 r. Konferencja ma być okazją do spotkania i szerokiej dyskusji przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych przyszłością hodowli koni zimnokrwistych w Polsce.

 

 

Do udziału w konferencji oraz zgłaszania doniesień (komunikatów naukowych), dotyczących koni ras zimnokrwistych, zapraszamy zarówno przedstawicieli hodowców, jak i środowisk naukowych (uczelni wyższych, instytutów badawczych) oraz sympatyków koni tych ras.

 

W skład Komitetu Organizacyjnego, jaki zawiązał się podczas zebrania organizacyjnego w dniu 22 listopada 2018 roku, w SK Nowe Jankowice, weszli:

Andrzej Mandecki – Przewodniczący (Prezes SK Nowe Jankowice)

Ewa Jastrzębska – Sekretarz (Asystent w KHKiJ UWM)

oraz członkowie:

Paweł Mazurek (Prezes PZHK)

Zbigniew Jaworski (Kierownik KHKiJ UWM)

Ryszard Pietrzak (Prezes Zarządu ZHKRZ)

Jacek Soborski (Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZHK)

 

 

Miejscem Konferencji w Grudziądzu jest Restauracja Leśniczówka, ul. Aleja Wigury 1 (w Parku Miejskim)

 

Miejscem noclegów jest Zespół Placówek Młodzieżowych Bursa w Grudziądzu, ul. Hallera 37, tel. 56- 64-35-540.

 

Szczegółowy program Konferencji przedstawia się następująco:

 

14.05.2019 r. (wtorek):

- rejestracja uczestników w godz. 830-930 w Restauracji Leśniczówka

- sesja referatowa (Restauracja Leśniczówka):

1000  - otwarcie konferencji i pierwsza część obrad, podczas których referaty (czas jednego wystąpienia ok. 20 min) wygłoszą:

- prof. dr hab. Zbigniew Jaworski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): „Organizacja i stan hodowli koni zimnokrwistych w Polsce”

- prof. dr hab. Marian Tischner (Akademia Rolnicza w Krakowie): „Tradycyjny i współczesny rozród koni”

- prof. dr hab. Andrzej Raś (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): „Profilaktyka i najczęstsze schorzenia koni”

przerwa kawowa ok. 1200 – 1230 , po przerwie dalszy ciąg obrad:

- Anna Pięta (Equine Nutriplan – oficjalny partner PZHK): „Żywienie koni hodowlanych”

- dr inż. Ewa Jastrzębska, dr inż. Magdalena Drewka, Marko Fantini: „Różne kierunki użytkowania koni zimnokrwistych”

- dr inż. Grażyna Polak (Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie): „Programy ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim. Stan i perspektywy”

- prof. dr hab. Marta Wincewicz-Bosy (Wrocław): „Analiza strukturalno-funkcjonalna biznesu końskiego”

- obiad ok. 1500 (Restauracja Leśniczówka)

- sesja plakatowa ok. 1600 (Restauracja Leśniczówka)

- wyjazd do muzeum w Grudziądzu i zwiedzanie wystawy o kawalerii ok. 1700

- uroczysta kolacja godz. 2000  (Restauracja Leśniczówka)

 

15.05.2019 r. (środa):

830 –śniadanie (Restauracja Leśniczówka)

930 – wyjazd autokarami do SK Nowe Jankowice oraz SK Anmiros P. Andrzeja Derleckiego (Kierwałd, woj. pomorskie) - zwiedzanie stadnin, prezentacja koni, pokazy

 1. godz. 1400 – obiad i zakończenie Konferencji (podsumowanie Konferencji), powrót do Grudziądza ok. godz. 1700

 

 

Uprzejmie informujemy, że:

- udział w Konferencji wynosi 200 zł od osoby (dla członków PZHK/OZHK/WZHK, pracowników Uczelni i Instytutów Badawczych) lub 400 zł (od osób pozostałych), a koszty obejmują: wyżywienie (przerwę kawową, obiad i uroczystą kolację w dniu 14 maja, śniadanie i obiad w dniu 15 maja), materiały konferencyjne, wynajęcie sali i sprzętu multimedialnego, wynajęcie autokarów i in. koszty organizacyjne

- noclegi w Bursie (o standardzie akademika lub internatu), każdy z uczestników płaci indywidualnie lub zbiorowo dany związek wojewódzki/okręgowy:

w pokoju 2 i 3 osobowym: 24 zł od osoby

w pokoju 1 osobowym: 36 zł

Uwaga: Bursa nie zapewnia w ramach wynajętego pokoju ręcznika (ręcznik należy zabrać ze sobą).

 

Uprzejmie prosimy o terminowe dopełnienie poniższych zaleceń organizacyjnych:

 

 1. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji, w kwocie 200 zł lub 400 zł od osoby, prosimy dokonywać w terminie do 04.2019 r. i kierować na:

konto Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Nowe Jankowice:

62 1020 5040 0000 6902 0122 1001

z dopiskiem „Konferencja” oraz podaniem imienia i nazwiska osoby wpłacającej lub może być to opłata zbiorowa dokonana przez dany związek wojewódzki/okręgowy (z wyszczególnieniem osób, których ona dotyczy)

Faktury za udział w Konferencji wystawiać będzie Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych w czasie trwania Konferencji (osoby lub instytucje, które chcą fakturę otrzymać prosimy o przygotowanie danych potrzebnych do wystawienia faktury, tak by jej przygotowanie było sprawne)

 1. Informujemy, że dla każdego uczestnika Konferencji zarezerwowaliśmy wstępnie 2 noclegi, tj. 13/14 i 14/15 maja (od poniedziałku do środy), za które należy zapłacić po przybyciu do Bursy. Prosimy o sprecyzowanie liczby noclegów i informację tą prosimy przekazać na adres Sekretarza Komitetu Organizacyjnego.

Faktury za noclegi wystawiać będzie Zespół Placówek Młodzieżowych Bursa w czasie trwania Konferencji.

 1. Osoby, które nie będą korzystały z autokaru podczas sesji wyjazdowej (wyjazd do SK Nowe Jankowice i Kierwałdu) prosimy o przekazanie tej informacji do Sekretarza Komitetu Organizacyjnego. Pozwoli nam to zamówić autokary na konkretną liczbę miejsc i uniknąć niepotrzebnych kosztów.
 2. Udział w Konferencji jest obowiązkowy dla wszystkich Inspektorów z uprawnieniami do wpisu koni zimnokrwistych do Ksiąg.
 3. Zgłoszenia na Konferencję na załączonym poniżej druku prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 03.2019 r. na niżej podany adres.
 4. Streszczenia referatów oraz zgłoszonych doniesień (na wzorze formatek, którą załączamy dla osób, które zadeklarują ich zgłoszenie) prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 03.2019 r. na niżej podany adres:

 

dr inż. Ewa Jastrzębska, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM, ul. Prawocheńskiego 2, 10-719 Olsztyn, [tel. (89) 523 44 94 lub 523 33 96] lub elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

 

/dr inż. Ewa Jastrzębska/