91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni informuje że dnia 24 maja o godzinie 11.00 w ZODR w Barzkowicach odbędzie się Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem prezentacji koników polskich na wystawach, pokazach hodowlanych, próbach dzielności itp. 

 

Regulamin

KOMUNIKAT

dotyczący świadectw zootechnicznych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt z dnia 8 czerwca 2016 r. świadectwa zootechniczne powinny towarzyszyć zwierzętom hodowlanym lub ich materiałowi biologicznemu wykorzystywanemu do rozrodu, w przypadku gdy są one przedmiotem handlu lub są wprowadzane na terytorium Unii z myślą o wpisaniu tych zwierząt lub potomstwa pochodzącego z ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu do innych ksiąg hodowlanych lub o zarejestrowaniu w innych rejestrach hodowlanych. Ze świadectw zootechnicznych hodowca powinien móc uzyskać informacje o jakości genetycznej i rodowodzie nabytego zwierzęcia.”.

W związku z otrzymanymi informacjami o trudnościach z uzyskaniem takich świadectw, obecnie oczekujemy na odpowiedź kilku europejskich związków hodowlanych w kwestii stosowanych procedur wydawania świadectw zootechnicznych, a do czasu otrzymania odpowiedzi honorujemy dane zawarte w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym sprowadzanego konia (paszport konia). Jeżeli informacje zawarte w paszporcie konia będą niewystarczające w myśl ww. przepisów dotyczących świadectw zootechnicznych , PZHK będzie wnioskował do związku hodowlanego, który wystawił paszport konia o uzupełnienie tych danych, co może wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat przez właściciela konia wnioskującego o jego wpis do księgi stadnej.

UWAGA! W przypadku rejestracji nasienia ogierów hodowlanych, przedstawienie świadectwa zootechnicznego jest konieczne. Świadectwo zootechniczne nasienia zawiera m.in. informacje dotyczące zwierzęcia hodowlanego, od którego pozyskano nasienie, jak również informacje umożliwiające identyfikację nasienia, liczbę dawek nasienia, które mają zostać wysłane, miejsce i datę jego pozyskania, nazwę, adres i numer zatwierdzenia centrum pozyskiwania lub przechowywania nasienia, imię i nazwisko (nazwę) oraz adres odbiorcy. Wzór świadectwa zootechnicznego na potrzeby handlu nasieniem zwierząt hodowlanych czystorasowych zamieszczony jest w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu. Brak świadectwa zootechnicznego dla nasienia spowoduje odmowę jego rejestracji, a w przypadku zastosowania zabiegu sztucznej inseminacji urodzone źrebię może być uznane za hodowlane jedynie po potwierdzeniu pochodzenia po wskazanej parze rodzicielskiej badaniem markerów genetycznych DNA, na podstawie Uchwały Nr 7/2019 Prezydium Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykonywanie czynności związanych z realizacją programów hodowli (odnośnik do cennika na www.pzhk.pl).

Informujemy, że w kwestii stosowania druku świadectwa zootechnicznego dla rejestrowanego nasienia skierowaliśmy wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zastosowanie odstępstwa od wymogów dotyczących wydawania, treści i formatu świadectw zootechnicznych dla handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu, na podstawie art. 31 wspomnianego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012.

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni informuje, że 19 kwietnia br biuro będzie nieczynne. Wszystkim Państwu życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych w spokojnej rodzinnej atmosferze.

 

UCHWAŁA Nr 7/2019
Prezydium Zarządu
Polskiego Związku Hodowców Koni
z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wykonywanie przez Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) lub upoważnione Związki (OZHK) czynności związanych z realizacją programów hodowli, identyfikacją koniowatych oraz realizacją programów ochrony zasobów genetycznych.

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt i 3 oraz § 23 ust. 3 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Hodowców Koni, Prezydium Zarządu uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w PZHK i OZHK opłaty za następujące czynności:

 1. dotyczące koni hodowlanych
  1. wpis do księgi stadnej konia, którego matka w momencie opisu źrebięcia, nie była wpisana do księgi stadnej – 400 zł za klacz oraz 600 zł za ogiera, na rzecz OZHK, nie obejmuje standardowej opłaty za wpis do księgi stadnej, obejmuje natomiast dokonanie korekty w paszporcie konia;
  2. rozpatrzenie przez Komisję Księgi Stadnej wniosku w sprawie dopuszczenia do użycia w hodowli nasienia ogiera wpisanego do księgi stadnej prowadzonej przez inny podmiot niż PZHK – opłata obowiązuje również w przypadku kolejnego wniosku o użycie nasienia ogiera, któremu wygasło czasowe uznanie – 200 zł na rzecz PZHK;
  3. uznanie jako hodowlanego konia, którego pochodzenie po obojgu rodzicach wpisanych do ksiąg uznano na podstawie badań markerów genetycznych DNA – na rzecz OZHK:
   • ze „Świadectwem pokrycia klaczy” / „Zaświadczeniem unasienniania klaczy”, po przekroczeniu terminu identyfikacji lub opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia bez matki – 300 zł,
   • bez „Świadectwa pokrycia klaczy” / „Zaświadczenia unasienniania klaczy” – 1000 zł;
 2. w zakresie zamieszczenia rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym w celu uznania za konia hodowlanego
  1. zamieszczenie rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym konia, pochodzącego po ogierze niewpisanym / z inseminacji nasieniem niedopuszczonym do ksiąg stadnych prowadzonych przez PZHK w momencie pokrycia/inseminacji klaczy, a wpisanym/dopuszczonym do tych ksiąg w późniejszym terminie (po pokryciu/inseminacji), po potwierdzeniu pochodzenia badaniami markerów genetycznych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;
  2. wydanie nowego dokumentu identyfikacyjnego dla konia w przypadku wcześniej wystawionego dokumentu identyfikacyjnego dla konia bez pochodzenia lub zmiany rodowodu po ustaleniu pochodzenia na podstawie badań markerów genetycznych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;
 3. w zakresie zamieszczenia rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym koni niehodowlanych
  1. zamieszczenie rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym konia niehodowlanego (bez kwalifikacji do księgi), pochodzącego po jednym lub obojgu rodzicach wpisanych do ksiąg stadnych – opłata na rzecz OZHK:
   • na podstawie „Świadectwa pokrycia klaczy” / „Zaświadczenia unasienniania klaczy” – 200 zł,
   • na podstawie badań markerów genetycznych DNA – 300 zł;
  2. zamieszczenie rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym konia niehodowlanego, pochodzącego po ogierze niewpisanym do ksiąg stadnych prowadzonych przez PZHK/niedopuszczonym do użycia w rozrodzie, po potwierdzeniu pochodzenia na podstawie badań markerów genetycznych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;
 4. w zakresie innych opłat
  1. zgłoszenie ogiera rasy półkrwi do oceny w celu kwalifikacji do 100‐dniowego treningu – na rzecz PZHK:
   • 400 zł za ogiera będącego własnością mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP),
   • 800 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  2. zgłoszenie na próbę dzielności po 100‐dniowym treningu ogiera rasy półkrwi, który nie był kwalifikowany do 100‐dniowego treningu – na rzecz PZHK:
   • 1000 zł za ogiera będącego własnością MŚP,
   • 2000 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  3. zgłoszenie do oceny w celu wpisu do księgi stadnej ogiera rasy półkrwi wpisanego do księgi stadnej prowadzonej przez inny podmiot niż PZHK oraz ogiera rasy półkrwi po alternatywnej próbie użytkowości (MPMK, sport jeździecki, wyścigi) – 400 zł na rzecz PZHK;
  4. zgłoszenie do oceny w celu dopuszczenia do użycia w rozrodzie w rasach półkrwi ogiera rasy pełnej krwi angielskiej (xx) lub czystej krwi arabskiej (oo) – 400 zł na rzecz PZHK;
  5. zgłoszenia ogiera rasy śląskiej do oceny w celu kwalifikacji do 60−dniowego treningu – na rzecz PZHK:
   • 400 zł za ogiera będącego własnością MŚP,
   • 800 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  6. zgłoszenia ogiera rasy huculskiej do oceny w celu wpisu do księgi stadnej – na rzecz PZHK:
   • 200 zł za ogiera będącego własnością MŚP,
   • 400 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  7. opłata dodatkowa za zgłoszenie do oceny po wymaganym terminie ogiera, o którym mowa w pkt. od a) do f) – w wysokości 100% opłaty podstawowej na rzecz PZHK;
  8. ocena komisyjna ogiera rasy polski koń zimnokrwisty, arden polski, konik polski w celu wpisu do ksiąg stadnych – na rzecz PZHK:
   • 20 zł za ogiera będącego własnością MŚP,
   • 40 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  9. ocena zdjęć RTG w kierunku osteochondrozy (OCD) – na rzecz PZHK:
   • za ogiera będącego własnością MŚP – 60 zł +VAT,
   • za ogiera niebędącego własnością MŚP – 200 zł +VAT;
  10. rozpatrzenie wniosku skierowanego do Komisji Księgi Stadnej każdej z ras w kwestiach nieokreślonych niniejszą uchwałą, związanych z realizacją programów hodowli – 200 zł na rzecz PZHK;
  11. wydanie „Świadectwa zootechnicznego” – 50 zł na rzecz PZHK lub OZHK;
  12. pomoc w załatwieniu spraw związanych z końmi lub nasieniem pochodzącymi z zagranicy, m. in. sprowadzenie rodowodu ogiera w przypadku klaczy zaźrebionej za granicą, identyfikacja konia z zagranicznym transponderem, bez dokumentu identyfikacyjnego, pomoc w uzyskaniu duplikatu – 200 zł na rzecz PZHK;
  13. odwołanie złożone zgodnie z § 8 ust. 1 „Regulaminu określającego prawa i obowiązki hodowców uczestniczących w programach hodowli realizowanych przez PZHK…” – 400 zł na rzecz PZHK;
  14. wydanie zaświadczenia o posiadaniu koniowatych dla ARiMR – 25 zł na rzecz OZHK.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Polskiego Związku Hodowców Koni.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc wszystkie cenniki obowiązujące w Polskim Związku Hodowców Koni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.