ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA

z dnia 7 października 1966 r.

w sprawie odpowiedzialności sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt.

Na podstawie art. 570, art. 571 § 1 i art. 572 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) zarządza się, co następuje:

 

 • 1. 1. Przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne stosuje się ze zmianami wskazanymi w art. 571 i 572 Kodeksu do sprzedaży koni, owiec i norek.
 1. Wadami głównymi są:

1) u koni:

 1. a) łykawość,
 2. b) dychawica świszcząca,
 3. c) wartogłowienie (przewlekłe schorzenie mózgowia lub opon mózgowych z obniżeniem świadomości zwierzęcia),
 4. d) przewlekłe schorzenie wewnętrznych części oka powstałe na tle nieurazowym,

2) u owiec świerzb,

3) u norek gruźlica.

 • 2. 1. Sprzedawca zwierzęcia odpowiedzialny jest za wady główne, jeżeli wyjdą one na jaw przed upływem:

1) 15 dni od dnia wydania zwierzęcia - przy łykawości, dychawicy świszczącej i wartogłowieniu u koni i przy świerzbie u owiec,

2) 30 dni od dnia wydania zwierzęcia - przy przewlekłym schorzeniu wewnętrznych części oka powstałym na tle nieurazowym u koni oraz przy gruźlicy u norek.

 1. Termin do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie głównej, warunkujący zachowanie uprawnień z tytułu rękojmi, wynosi 7 dni, licząc od końca terminu rękojmi przewidzianego w ust. 1.
 • 3. 1. Przy wszystkich wadach głównych, z wyjątkiem łykawości u koni, uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają, jeżeli kupujący w terminie rękojmi nie zgłosił chorego zwierzęcia do zbadania przez państwowy zakład leczniczy dla zwierząt lub klinikę wydziału weterynaryjnego wyższej szkoły rolniczej.
 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady główne u owiec wygasają również, jeżeli kupujący nie zawiadomi organu państwowego właściwego do przyjmowania zgłoszeń chorób zaraźliwych zwierząt o wystąpieniu świerzbu owiec. Zawiadomienie to powinno być dokonane w ciągu 24 godzin, licząc od chwili ujawnienia się wady.
 • 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 czerwca 1934 r. o wadach głównych i terminach ich ujawnienia u zwierząt domowych (Dz. U. Nr 57, poz. 505).
 • 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa: w z. S. Gucwa

 

PASZPORT DLA KONIA

 

Aby, zgodnie z prawem, wprowadzić konia do obrotu lub wyjechać nim poza gospodarstwo, należy zaopatrzyć go w paszport.

Ten wymóg jest podyktowany troską o zdrowie ludzi i zwierząt, a reguluje go Ustawa z dn. 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 52/2003, poz. 450) oraz na podstawie Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz.872) .
W pozostałych gatunkach zwierząt gospodarskich zadanie oznakowania zwierząt powierzono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku koni, zadanie to powierzono podmiotom prowadzącym księgi hodowlane. Od 01 lipca 2003 r. Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) identyfikuje i wydaje paszporty koniom rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i koniom wpisanym do rejestru kuców i koni małych. Konie bez pochodzenia (źrebięta i dorosłe osobniki) będą identyfikowane i zaopatrywane w paszporty również przez PZHK.

PZHK, dla ułatwienia Państwu uzyskania paszportu, działa poprzez 15 Wojewódzkich / Okręgowych Związków Hodowców Koni (OZHK) bliższych miejscu zamieszkania osób wnioskujących o paszport. Do właściwego Związku należy się zwrócić, aby uzyskać paszport.

 

Co zrobić, aby uzyskać paszport ?

Druki "Zgłoszenia konia do rejestru" są dostępne w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach, Należy to zgłoszenie wypełnić i przesłać na adres OZHK zamieszczony w lewym dolnym rogu strony zawierającej zgłoszenie bądź też zgłosić fakt posiadania konia bez paszportu pod numer telefonu 91 4240905.

Po wpłynięciu zgłoszenia do OZHK właściwego dla miejsca stacjonowania koni, uprawniony pracownik lub osoba działająca z upoważnienia OZHK, legitymująca się specjalnym pełnomocnictwem, które okazuje po przybyciu do stajni, dokona opisu konia wraz z zaczipowaniem i pobierze za tę czynność oraz za zarejestrowanie i wystawienie paszportu opłatę, która zostanie określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Potwierdzeniem pobranej kwoty będzie wystawiony kwit "Kasa przyjmie", opatrzony pieczęcią OZHK i podpisem osoby przyjmującej kwotę. Osoby, które zażądają faktury, otrzymają ją na podstawie tego kwitu.

Właściciel konia może sam odebrać paszport w siedzibie OZHK lub prosić o wysłanie go listem poleconym. W tym przypadku koszty pocztowe ponosi posiadacz. Kwotę właściwą dla opłacenia przesyłki poleconej pobiera uprawniony pracownik lub osoba upoważniona. Po umieszczeniu konia w rejestrze, w możliwie najkrótszym czasie (Ustawa daje na to 90 dni) przygotowywany jest paszport dla konia i dostarczany jest w sposób uzgodniony wcześniej z posiadaczem.

Paszport konia

Paszport konia to książeczka zawierająca informację o kolejnych posiadaczach konia, nazwie i numerze przyżyciowym (identyfikacyjnym) konia, numerze chip, jego pochodzeniu - jeżeli jest ono udokumentowane co najmniej świadectwem pokrycia klaczy.

Wszystkie źrebięta hodowlane przedstawione do opisu ze świadectwami pokrycia/unasienniania opisane pod matkami, otrzymują w paszporcie rodowody - Świadectwa pochodzenia. Wszystkie źrebięta niehodowlane ze świadectwami pokrycia/unasienniania, otrzymują rodowody z pieczątką "BEZ PRAWA WPISU DO KSIĘGI" na str. 1. Wszystkie źrebięta bez świadectwa pokrycia/unasienniania, po dostarczeniu negatywnych wyników badań w kierunku nosacizny, niedokrwistości zakaźnej koni i zarazy stadniczej otrzymują paszport bez rodowodu, nawet jeżeli klacz - matka posiada rodowód.

Dalsza część paszportu to informacje dotyczące zdrowia konia, szczepień i badań laboratoryjnych oraz bardzo ważna ostatnia część paszportu, w której posiadacz konia decyduje, czy chce ażeby jego zwierzę po ubiciu mogło być kiedykolwiek, nawet w dalekiej przyszłości, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, że tego nie chce. 
Ale uwaga! Decyzja, że zwierzę nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi jest nieodwracalna, bowiem lekarz weterynarii w takim przypadku może zastosować w leczeniu konia lekarstwa, których pozostałości w mięsie są szkodliwe i taki koń już nigdy nie będzie mógł być przeznaczony do spożycia przez ludzi. Natomiast decyzja, że koń może być ubity z przeznaczeniem na mięso jest odwracalna i na każdym etapie życia konia jego posiadacz może zmienić decyzję i wskazać, że mogą być stosowane specyfiki, które zdyskwalifikują wartość mięsa. Tak więc tę decyzję należy podejmować z największą rozwagą i lepiej zadecydować, że koń jest przeznaczony do spożycia.

Obecnie obowiązeują dwa rodzaje paszportów: pierwszy przeznaczony dla koni zimnokrwistych, drugi - dla koni szlachetnych oraz kucy i koni małych ze specjalną wkładką dla koni sportowych.

Wszystkie konie urodzone do 30 czerwca 2009 r, nie zgłoszone do opisu do 31 grudnia 2009 roku otrzymają zgodnie art. 17 rozporzadzenia WE Nr 504/2008 "Zastępczy dokument identyfikacyjny". Konie takie nie będą mogły zostac poddane ubojowi.

Zdarzenia z życia konia, które będą odnotowywane w paszporcie:

Urodzenie - dla koni hodowlanych, wpis w rubrykach rodowodowych w paszporcie, wydany na podstawie świadectwa pokrycia klaczy, zastąpi "Dowód urodzenia źrebięcia", dla koni o nieudokumentowanym pochodzeniu rubryki te będą wykreślone. Zgodnie z Ustawą zgłoszenie źrebięcia do rejestru musi nastąpić przed odsadzeniem źrebięcia od matki, najpóźniej do 6 miesiąca życia.

Zmiana właściciela - paszport jest wyposażony na końcu w dwie perforowane kartki, które służą do informowania o zmianie właściciela konia. Informacje tam wpisane podpisują sprzedający i kupujący. Nowy posiadacz jest zobowiązany do zgłoszenia zmiany w tym OZHK, na terenie którego będzie stacjonował koń. Zmiana musi być dokonana w ciągu 7 dni.

Właściciel konia jest zobowiązany do zgłoszenia w ciągu 7 dni faktu padnięcia, zgładzenia lub uboju konia i zwrócenia paszportu do OZHK, który dokonał ostatniego wpisu o zmianie posiadacza. W przypadku uboju konia w rzeźni, obowiązek poinformowania o tym fakcie OZHK i zwrócenia paszportu spoczywa na rzeźni.

Koń, który został sprzedany za granicę, musi być przekazany nabywcy wraz z paszportem. Obowiązek zawiadomienia o tym fakcie właściwego OZHK spoczywa na ostatnim polskim posiadaczu konia (w przypadku obcokrajowca, który jest posiadaczem konia z polskim paszportem, obowiązek spoczywa również na tej osobie).

Konie sprowadzone z zagranicy, o ile posiadają paszporty zgodne z wymaganiami Ustawy, zachowują te paszporty jako obowiązujące. Fakt sprowadzenia takich koni należy zgłosić właściwemu OZHK w terminie 30 dni od przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej. Adnotacja w paszporcie o posiadaczu, który sprowadził konia do Polski musi być dokonana przez podmiot, który wystawił ten paszport za granicą.

 

Uwaga!

Zgodnie z Ustawą od 01.01.2005 r. w "Zgłoszeniu konia do rejestru" musi być podany numer identyfikacyjny ojca /odnotowany na świadectwie pokrycia klaczy/ i matki zgłaszanego źrebięcia, a to oznacza, że do 31 grudnia 2004 r. wszystkie klacze i ogiery działające w rozrodzie muszą być zgłoszone do Rejestru w celu opisania i nadania numeru identyfikacyjnego. Do tej daty również wszystkie konie wprowadzane do obrotu, a przez to należy rozumieć także transport muszą posiadać paszporty. Czasu jest więc niewiele i dlatego z wyposażeniem konia w ten dokument nie należy zwlekać aby nie zamknąć sobie możliwości wyjechania z koniem poza obręb własnego gospodarstwa.

W związku z wprowadzeniem ustawowego obowiązku zaopatrzenia w paszporty wszystkich koni Redakcja Ksiąg Stadnych PZHK informuje, że nie będą już wystawiane eksportowe "Świadectwa Pochodzenia Konia - Stud-book Certificate", gdyż rolę tę wypełnia paszport konia. Wyjątkowo świadectwa te można jeszcze uzyskać na konie, które zostały wyeksportowane z dokumentem krajowym ("Dowód urodzenia źrebięcia", "Świadectwo wpisania konia do księgi", "Świadectwo uznania ogiera") po zwrocie oryginału dokumentu i dokonaniu opłaty.

Informacje: Redakcja Ksiąg Stadnych 0-22 628-98-38.

Regulamin prezentacji koników polskich na  wystawach, pokazach i przeglądach hodowlanych oraz ich udziału w próbach dzielności

(obowiązuje od 2011 roku)

 

1.Stan zdrowia koni

- wszystkie konie powinny być w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej

- nie dopuszcza się koni kaszlących, z wysiękami ropnymi, zmianami skórnymi

- wszelkie kulawizny i otwarte rany eliminują konie z pokazów oraz prób dzielności

- dozwolony jest udział koników z COPD po udokumentowaniu diagnozy lekarskiej, ale tylko wtedy, gdy uczestnictwo to nie zagraża zdrowiu konia

 

 1. Pielęgnacja, przygotowanie do pokazu

- prezentowane konie powinny być odpowiednio wcześniej wypielęgnowane i przygotowane

- w celu uniknięcia podbicia się koni zaleca się przeprowadzenie rozczyszczania i ewentualnego kucia na co najmniej tydzień przed wystawą (próbami dzielności)

- pielęgnacja sierści, skóry kopyt i włosów ochronnych nie powinna budzić żadnych wątpliwości

- pokaz koników w ochraniaczach lub owijkach jest zabroniony

- elementy rzędu końskiego powinny być czyste i sprawne oraz dopasowane do każdego konia

-  prezentowanie koni agresywnych (kopiące i gryzące w stosunku do innych koni) powinno się odbywać po uprzednim wpleceniu w grzywę (gryzące) lub ogon (kopiące) czerwonej wstążki. Prezenter zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i w miarę możliwości ostrzegać w razie niebezpieczeństwa innych wystawców.

 

 1. Prezentacja

- podczas pokazu konia prowadzi jedna osoba, dopuszcza się udział osób trzecich w charakterze „poganiaczy”

- wszelkie czynności dokonywane z końmi podczas pokazu powinny być przeprowadzone z uwzględnieniem szeroko pojętych zasad bezpieczeństwa dotyczących osób i koni.

- przebieg pokazu odbywa się zgodnie z programem wystawy a ewentualne odstępstwa mogą wynikać z sugestii Komisji Oceniającej, którym to prezentujący zobowiązany jest się poddać w trakcie swojego pokazu

- podczas prezentacji, we wszystkich chodach, oczekuje się od konia gotowości do wykonywania elementów pokazu posłusznie, tj. bez przymusu i w rozluźnieniu

- osoba prowadząca zobowiązana jest na skoncentrowaniu swojej uwagi na możliwie najlepszym zaprezentowaniu walorów konia w ramach programu pokazu

- w trakcie wystawy oczekuje się od opiekuna konia pełnej kontroli nad nim wynikającej ze wzajemnego zaufania oraz zdecydowania w obchodzeniu się z koniem

- prezentacja ogierów dwuletnich i starszych odbywa się wyłącznie w uździe wierzchowej  lub uździenicy z wędzidłem

- wszystkie elementy ogłowia, włącznie z rozmiarem wędzidła, muszą być dopasowane indywidualnie do każdego konia

- nie dopuszcza się do prezentacji koni w uzdach z munsztukiem, pelhamem lub hackamore

- konie młode prowadzone są w kantarach lub prezenterach

- źrebięta przy matkach powinny mieć założone kantary

 

 1. Prezenter

- osoba prezentująca konia powinna być pełnoletnia lub posiadać zaświadczenie od rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział dziecka w wystawie w charakterze prezentera

- pokazujący konia nie może być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających

- obowiązuje schludny i czysty wygląd prezentera (zaleca się ubiór nie utrudniający zaprezentowania konia, pozwalający prowadzącemu podążanie z koniem w harmonii)

- dozwolony jest strój jeździecki lub ubrania organizacyjne z nakryciem głowy włącznie

- osoby o długich włosach proszone są ze względów bezpieczeństwa o spięcie ich podczas pokazu

- prezenter jak i osoby pomagające może posiadać pomoce pozwalające lepiej zaprezentować konia (bacik, woreczek foliowy, grzechotki, itp.) chyba ze Komisja Oceniająca uzna je za niebezpieczne lub niepożądane z innych przyczyn.

Uwagi do użytkowania koników polskich pod siodłem i w zaprzęgu podczas prób dzielności, pokazów i wystaw:

- podczas użytkowania wierzchowego  wymagany jest czysty i schludny strój jeździecki oraz nakrycie głowy w postaci kasku jeździeckiego

- rząd koński składa się z siodła oraz ogłowia wraz z wędzidłem (pojedynczo lub podwójnie łamanym)

- nie dopuszcza się jazdy z kiełznem munsztukowym, pelhamem i hackamore, używania ostróg oraz jazdy na wypinaczach, czarnej wodzy i gogue

- używanie ostróg jest niedozwolone

- koniki polskie przedstawiane do prób powinny co najmniej w stopniu podstawowym wykazywać przydatność do:

> przyjęcia wędzidła i siodła

> spokojnego stania w miejscu

> poruszania się w równowadze w stępie, kłusie i galopie

> prawidłowych reakcji  na pomoce jeździeckie

- próbę zaprzęgową przeprowadza się w wozie lub bryczce na kołach ogumionych (z hamulcem), o masie około 100 - 120 % masy ciała konia (pojazd musi być w pełni sprawny i jego stan techniczny nie może budzić zastrzeżeń)

- podczas próby stosowana jest uprząż szorowa lub chomątowa, która musi być indywidualnie dopasowana do konia

- ogłowiem może być uzda zaprzęgowa lub uździenica z wędzidłem

- wymagany jest czysty i schludny strój powożącego (oraz pomocnika)

- wymagany jest bat, którego powożący używa w zależności od potrzeby

W imieniu Zarządu ZHKP

/Zbigniew Jaworski/

 

Szanowni Hodowcy i Właściciele Koni


Polski Związek Hodowców Koni informuje, że od 1 lipca 2009 roku wszystkie konie i inne koniowate, opisywane po raz pierwszy w celu wystawienia paszportu, będą identyfikowane dodatkowo poprzez wszczepienie transpondera (mikrochipa) w górną część szyi, po lewej stronie. Wymóg zaopatrywania koniowatych w transpondery wprowadziła Komisja Europejska we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Każdy transponder jest wyposażony w niepowtarzalny w skali świata numer, który może być odczytany za pomocą czytnika. Czynność wszczepienia transpondera jest bezpieczna dla konia, a osoby wykonujące ją przeszły specjalistyczne przeszkolenie. Jednakże dla prawidłowego wykonania zabiegu konieczne jest przygotowanie zwierzęcia przez właściciela, tzn. wyczyszczenie, założenie kantaru i unieruchomienie przez dwie osoby. Umożliwi to podejście do konia z lewej strony i bezpieczne dla człowieka zwierzęcia wszczepienie transpondera . Terminy i miejsca, gdzie dokonywana będzie identyfikacja w celu wystawienia paszportu i zaopatrzenia koni w transpondery, zostaną ustalone i ogłoszone przez wojewódzkie/okręgowe związki hodowców koni (OZHK/WZHK). Właściciel konia musi wypełnić i podpisać "Zgłoszenie konia do rejestru". "Zgłoszenia" są dostępne w biurach OZHK/WZHK, na punktach kopulacyjnych ogierów oraz na stronach internetowych PZHK i OZHK/WZHK.

Strona 1 z 2

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni