91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Super User
Odsłony: 970

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

  1. Związek nosi nazwę Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni, zwany w dalszej części Statutu Związkiem.
  2. Związek jest dobrowolną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją, reprezentującą i broniącą praw i interesów hodowców koni na obszarze swego działania.


§2

Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U.nr. 32 , póz. 217) z późniejszymi zmianami i niniejszego statutu.


§3

Związek posiada osobowość prawną.


§4

Terenem działania Związku jest obszar województwa zachodniopomorskiego a siedzibą władz miasto Szczecin.


§5

Związek zrzesza się w Polskim Związku Hodowców Koni w Warszawie, zwanym dalej Polskim Związkiem i w swej działalności kieruje się także jego statutem, regulaminami, uchwałami i wytycznymi jego władz. Związek może być także członkiem innych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.


§6

Związek może posiadać odznakę organizacyjną (emblemat) oraz używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni” i napisem pośrodku „w Szczecinie" oraz pieczęci podłużnej z tą samą treścią.

§7

  1. Związek opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy.
  2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.


§8

  1. Związek mający osobowość prawną zrzesza na terenie swojej działalności terenowe Koła Hodowców Koni zwane dalej Kołami o zasięgu powiatowym lub rejonowym, nieposiadające osobowości prawnej, oraz Sekcje o regionalnym - wojewódzkim zasięgu działania.
  2. Koła i Sekcje organizowane i powoływane przez Związek zrzeszają osoby fizyczne i prawne zajmujące się hodowlą koni lub związane z nią społecznie i zawodowo.
  3. Terenem działalności Koła jest powiat lub rejon.
  4. Działalność Kół i Sekcji opiera się o opracowany regulamin działania i zatwierdzony przez Zarząd Związku.

 

Kategoria: