91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Super User
Odsłony: 1107

Rozdział II Cele i zasady działania Związku

§9 Celem działalności Związku jest:

 1. Zrzeszenie hodowców i użytkowników koni
 2. Reprezentowanie potrzeb i ochrona praw i interesów hodowców koni
 3. Doskonalenie hodowli i chowu koni
 4. Współdziałanie w tworzeniu nowych ras i typów koni 
 5. Udzielanie pomocy hodowcom w użytkowaniu, przygotowaniu i sprzedaży koni
 6. Szkolenie fachowe hodowców koni

§10 Związek realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wykonywanie na zlecenie i pod nadzorem Polskiego Związku, czynności zootechnicznych w hodowli koni stosownie do przepisów wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 2. Popieranie i propagowanie nowoczesnych metod chowu i hodowli koni.
 3. Współdziałanie z właściwymi władzami i czynnikami państwowymi i społecznymi, w doskonaleniu chowu i hodowli koni.
 4. Organizowanie i współorganizowanie pokazów i wystaw koni
 5. Współpracę z organizacjami i klubami jeździeckimi użytkującymi koni w sporcie, turystyce i hipoterapii
 6. Udzielanie porad i pomocy fachowej oraz organizowanie kursów w zakresie chowu, hodowli, zoohigieny, podkownictwa i użytkowania koni.
 7. Współdziałanie z służbą weterynaryjną w zapobieganiu i zwalczaniu chorób koni.
 8. Współdziałanie z organizacjami mającymi w swym zakresie działania opiekę nad zwierzętami
 9. Podejmuje przedsięwzięcia zgodne z prawem w ramach statutowej działalności, jakie okażą się celowe dla rozwoju Związku
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami


§11

Dla realizacji celów statutowych Związek współpracuje z organami samorządowymi, organami administracji lokalnej oraz organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Związku

 

Kategoria: