91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Super User
Odsłony: 988

Rozdział III Członkowie Związku ich prawa i obowiązki

 

§12

Członkowie Związku dzielą się na

 1. Zwyczajnych
 2. Honorowych
 3. Wspierających

§13

 1. Członkiem zwyczajnym Związku może być każdy pełnoletni obywatel będący właścicielem przynajmniej jednego konia, lub osoba prawna, która wyraża chęć działania w Związku
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia
 3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych wymaga uchwały Zarządu Związku podjętej na podstawie zgłoszenia i po opłaceniu wpisowego
 4. Przepisu ust.3 nie stosuje się do członków założycieli.

§14

 1. Członkiem honorowym Związku może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla hodowli i użytkowania koni
 2. Godność członka honorowego nadaje w drodze uchwały Walny Zjazd Członków Związku
 3. Członek honorowy nie opłaca ustalonych świadczeń na rzecz Związku
 4. Członkostwa honorowego pozbawia Walny Zjazd Członków Związku na wniosek Zarządu Związku.

§15

 1. Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna uznająca, popierająca i wspomagająca realizację celów i zadań określonych statutem Związku
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia oraz wpłaty co najmniej pięciokrotnej wysokości kwoty wpisowego, w drodze uchwały Zarządu Związku

§16
Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:

 1. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zjazdach Związku
 2. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku
 3. Czynnego i biernego prawa wyborczego
 4. Reprezentacji we władzach Związku
 5. Korzystania z innych uprawnień członkowskich , wynikających ze statutu

§17
Członkowie honorowi Związku maja prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnym Zjeździe Członków Związku z głosem doradczym,
 2. Korzystania z pomocy i uprawnień wynikających ze statutu,

§18
Członkowie wspierający Związku maja prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Delegatów Związku z głosem stanowiącym.
2. Korzystania uprawnień wynikających ze statutu.
3. Kontroli wydatkowania środków przekazanych przez nich na rzecz Związku

§19
Członkowie Związku są zobowiązani do:

 1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenie poziomu hodowli i chowu koni.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów, przepisów , oraz innych postanowień wynikających z uchwał władz Związku
 3. Dbania o przestrzeganie przez hodowców, użytkowników koni i inne osoby prawidłowej opieki, pielęgnacji i użytkowania koni.
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§20
Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:

 1. Wy stąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Związku.
 2. Rozwiązania się Związku.
 3. Wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zatwierdzonego przez Walny Zjazd Związku.
 4. Skreślenie z listy członków na skutek nieopłacania składek członkowskich przez okres 2 lat po uprzednim dwukrotnym upomnieniu.
 5. Śmierci członka z jego datą.
 6. Utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

§21
W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz, Zarządowi Związku przysługuje prawo do:

 1. Zócenie uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,
 2. Omówienie pomocy organizacyjnej i poparcia finansowego do czasu usunięcia uchybienia,
 3. Zwieszenia w prawach członka,
 4. Wkluczenia ze Związku na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§22

Od uchwał Zarządu Związku o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Członków Związku w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Kategoria: