91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Super User
Odsłony: 1072

Rozdział IV Władze Związku

§3
Władzami Związku są:

 1. Walny Zjazd Delegatów
 2. Zarząd Związku
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński


§24

 1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata.
 2. Wyboru władz Związku dokonuje Walny Zjazd Delegatów.
 3. Wybór Władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
 4. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie. Wyjątek stanowi urzędujący członek Zarządu.
 5. Ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Związku zapadaj ą zwykłą większością głosów - przy obecności conajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§25

 1. Władze Związku maj ą prawo do uzupełnienia swego składu, jeżeli w czasie kadencji ich członkowie ustąpili.
 2. W składzie danej władzy liczba członków przyjętych w trakcie trwania kadencji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków władz.
 3. Uzupełnienie składu władz Związku może nastąpić wyłącznie o osoby wybrane przez Walny Zjazd Delegatów Związku w kolejności otrzymanych ilości głosów.
 4. W przypadku ustąpienia lub odwołania Prezesa Związku przed upływem kadencji, na najbliższym posiedzeniu Zarząd wybiera nowego Prezesa Związku ze swego grona.


Walny Zjazd Delegatów


§26

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd Delegatów, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd co dwa lata, a sprawozdawczo wyborczy co cztery lata.
 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany:
  • na mocy uchwały Zarządu Związku
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej
  • na wniosek co najmniej 1/3 członków Związku
 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Związku zwoływany jest przez Zarząd Związku w terminie 40 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów członkowie Związku powinni być powiadomieni, co najmniej na 14 dni przed terminem zjazdu.
 3. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
  • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym - członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.
 1. Walny Zjazd Delegatów władny jest do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności, co najmniej połowy członków Związku, w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. W przypadku braku quorum w I terminie Zarząd wyznacza II termin nie wcześniej jednak niż w 30 min po I terminie, jeżeli w wysłanym zawiadomieniu Zarząd powiadomił członków, że taka możliwość może zaistnieć.
 3. Walny Zjazd Delegatów obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin obrad.

§27
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

 1. Ustalanie głównych kierunków działania Związku na okres kadencji
 2. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Związku
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 4. Wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Związku
 5. Nadawanie godności członka honorowego
 6. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Związku
 7. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Koni
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego
 9. Zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 10. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zjazdu.

 

Zarząd


§28

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku zgodnie z Uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zjazdem Delegatów
 2. Zarząd Związku składa się z siedmiu osób łącznie z Prezesem wybieranych z pośród Członków Zwyczajnych Związku.
 3. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz w kwartale
 5. Uchwały Zarządu zapadaj ą zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Vice Prezesa. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 6. Zakres działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów Związku.
 7. Na bieżąco pracami Zarządu kieruje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
 8. Zarząd do prowadzenia spraw Związku może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
 9. Pracownicy Związku nie mogą być członkami władz Związku.

§29
Do kompetencji Zarządu Związku w szczególności należy:

 1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów
 3. Kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Związku
 4. Opracowywanie planów działania i planów finansowych Związku
 5. Zarząd ustala wysokość składek i opłat członkowskich
 6. Powoływanie i rozwiązywanie komisji i innych jednostek organizacyjnych w ramach Związku i zatwierdzanie ich regulaminów.
 7. Przyjmowanie, zawieszanie, skreślanie i wykluczanie członków Związku
 8. Zatrudnianie, zwalnianie i ocena pracy zatrudnionych pracowników
 9. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z kierownikiem Związku po uzyskaniu
 10. Zgody Prezydium Zarządu Polskiego Związku
 11. Stawianie wniosków o nadanie, przez Walny Zjazd Delegatów członkostw honorowych.
 12. Zwoływanie Walnego Zjazdu Członków.

 

Komisja Rewizyjna

§30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób, w tym z przewodniczącego zastępcy i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przezeń członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Delegatów.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Związku.

§31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy.

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli bieżącej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, gospodarczej, celowości oraz zgodności z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 3. Składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zjeździe Delegatów oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

Sąd Koleżeński

§32

 1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu osób, w tym z przewodniczącego wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński działa na podstawie niniejszego statutu i regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Delegatów
 3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.

§33

 1. Sąd Koleżeński rozpatruje spory powstałe pomiędzy członkami Związku i wydaje rozstrzygnięcia w formie orzeczenia.
 2. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zjazdu Delegatów.

 

Kategoria: