91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Super User
Odsłony: 974

Rozdział VIII Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

§42


Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walny Zjazd Delegatów Związku większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby Delegatów uczestniczących w Zjeździe i wymaga zatwierdzenia przez władze rejestracyjne.

§43


Uchwała o rozwiązaniu się Związku winna zawierać postanowienia dotyczące:

  1. Postawienie Związku wstań likwidacji
  2. Powołania Komisji Likwidacyjnej, która przejmuje czynności Zarządu na okres likwidacji
  3. Określenie terminu likwidacji Związku
  4. Określenie przeznaczenia majątku pozostałego z likwidacji Związku na cele hodowli koni

§44


Komisja Likwidacyjna przedstawia sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i po zatwierdzeniu składa wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie Związku z rejestru.

§45


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy - „O społeczno - zawodowych organizacjach rolników”.

 

Kategoria: