91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Super User
Kategoria:

Super User
Kategoria:

Super User
Kategoria:

Rozdział VII Majątek i Fundusze Związku

§38
Na majątek Związku składa się majątek ruchomy, nieruchomy i fundusz.

§39

 1. Majątek Związku powstaje z: wpisowego, składek członkowskich, opłat produkcyjnych, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, z ofiarności publicznej oraz dotacji i subwencji.
 2. Ze środków finansowych wchodzących w skład majątku Związku mogą być tworzone fundusze na realizację określonych zadań.
 3. Fundusze są tworzone w trybie uchwały Zarządu Związku.

§40

 1. Do występowania w imieniu Związku jako osoby prawnej upoważniony jest Zarząd Związku
 2. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych, wiążące są decyzje prezesa i skarbnika lub innej osoby upoważnioną przez Zarząd .

§41

 1. Związek może tworzyć spółki i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiągniętych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
 2. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Super User
Kategoria:

Rozdział VIII Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

§42


Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walny Zjazd Delegatów Związku większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby Delegatów uczestniczących w Zjeździe i wymaga zatwierdzenia przez władze rejestracyjne.

§43


Uchwała o rozwiązaniu się Związku winna zawierać postanowienia dotyczące:

 1. Postawienie Związku wstań likwidacji
 2. Powołania Komisji Likwidacyjnej, która przejmuje czynności Zarządu na okres likwidacji
 3. Określenie terminu likwidacji Związku
 4. Określenie przeznaczenia majątku pozostałego z likwidacji Związku na cele hodowli koni

§44


Komisja Likwidacyjna przedstawia sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i po zatwierdzeniu składa wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie Związku z rejestru.

§45


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy - „O społeczno - zawodowych organizacjach rolników”.

 

Super User
Kategoria:

Rozdział VI Kary

§37

 1. Związek ma prawo nakładania kar na:

- Członków Związku
- Pracowników

 1. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaj kar określa Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Hodowców Koni