foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że ustawa dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) została podpisana przez Prezydenta RP dnia 21.11.2022 r.

Ustawę opracowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powodem zmian jest obowiązek dostosowania polskiego porządku prawnego do nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, w przypadku koniowatych Rozporządzeń UE: 2016/429, 2019/2035 i 2021/963.
Konsekwencją wdrożenia ww. przepisów będzie przejęcie prowadzenia centralnej bazy danych koniowatych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która ma prowadzić jedną bazę dla wszystkich zwierząt hodowlanych. Obecnie centralna baza danych koniowatych, do której dostęp posiada Inspekcja Weterynaryjna, prowadzona jest przez Polski Związek Hodowców Koni.
Upoważnienie do wydawania dokumentów identyfikacyjnych koniowatych poszczególnych ras pozostanie, tak jak dotychczas, w kompetencjach związków hodowców koni uznanych do prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych. W przypadku koniowatych ras, dla których nie są w Polsce prowadzone księgi hodowlane, upoważniony pozostaje, tak jak dotychczas, Polski Związek Hodowców Koni.
W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt projektowane przepisy nowej ustawy IRZ wprowadzają istotne zmiany dotyczące hodowców i właścicieli / posiadaczy koni. Nastąpi przeorganizowanie dotychczas wypracowanego systemu identyfikacji polegające na tym, że właściciel będzie zobowiązany zgłaszać urodzenie najpierw do ARiMR, następnie Agencja będzie informowała odpowiednie Związki o konieczności wystawienia unikalnego dokumentu identyfikacyjnego dla koniowatego. W dalszej kolejności Związki będą upoważnione tak jak obecnie do przeprowadzenia bezpośredniej identyfikacji koniowatych (opis słowny i graficzny, elektroniczna identyfikacja – transponder), odebrania dokumentów potwierdzających pochodzenie koniowatego np. świadectwo pokrycia, a finalnie wystawienia i dostarczenia w sposób uzgodniony z właścicielem samego „paszportu”.

Obowiązki hodowców/posiadaczy koni wynikające z ustawy:

  1. obowiązek dokonywania zgłoszeń urodzeń źrebiąt do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR, poprzez Powiatowe Biura ARiMR w ciągu do 90 dni od daty urodzenia,
  2. obowiązek rejestracji siedzib stad posiadaczy / właścicieli koniowatych w ARiMR (nadanie numeru siedziby stada przez ARiMR w ciągu 3 miesięcy),
  3. obowiązek rejestracji przemieszczeń koniowatych (przebywanie koniowatego powyżej 30 dni w nowym miejscu) w ARiMR, a zmian właścicieli jak dotychczas w OZHK/WZHK w ciągu 7 dni,
  4. obowiązek rejestracji w komputerowej bazie danych numerów PESEL właścicieli i posiadaczy koniowatych,
  5. obowiązek rejestracji dokumentów koni sprowadzonych do Polski lub wydanych przez zagraniczne podmioty w OZHK/WZHK w ciągu 7 dni (obecnie 30 dni),
  6. obowiązek rejestracji podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
  7. obowiązek rejestracji licencji FEI (w Polsce PZJ) w komputerowej bazie danych poprzez OZHK/WZHK.

Ustalenie wysokości opłat za czynności związane z identyfikacją koniowatych będzie należało do podmiotu upoważnionego do dokonywania identyfikacji, czyli np. PZHK (dotychczas regulowane było rozporządzeniem MRiRW).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie posiadała informacje dotyczące wszystkich zgłoszonych koniowatych, co umożliwi weryfikację składanych wniosków (np. dopłat, PROW, terminowości identyfikacji) i prowadzenie kontroli administracyjnej spełnienia wymagań oraz obowiązków w zakresie posiadanej obsady zwierząt.
W okresie przejściowym będą istniały dwie możliwości zgłoszenia urodzeń koniowatych do komputerowej bazy ARiMR tj.: wniosek papierowy lub zgłoszenie elektroniczne poprzez stronę internetową. Po tym okresie obowiązywać będą tylko elektronicznego zgłoszenia poprzez stronę internetową ARiMR.
W wyjątkowych przypadkach „Zgłoszenia urodzenia koniowatych” będą mogły być przekazywane poprzez OZHK/WZHK. Za pomoc w złożeniu wniosku w imieniu właściciela / posiadacza, przewidziana została możliwość pobierania opłaty.
Wszystkie wzory formularzy zgłoszeń koniowatych do rejestru / rejestracji importów / zmian w rejestrze będą opracowane przez ARiMR, a następnie ogłoszone na stronach internetowych ARiMR.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy straci moc dotychczasowe rozporządzenie MRiRW o opłatach za identyfikację obowiązujące od 19 maja 2016 roku. Nowy cennik zostanie zamieszczony na stronie www.pzhk.pl.

O losach ustawy i zmianach, które dotyczą hodowców koni, będziemy Państwa informować na bieżąco.