foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

PASZPORT DLA KONIA

 

Aby, zgodnie z prawem, wprowadzić konia do obrotu lub wyjechać nim poza gospodarstwo, należy zaopatrzyć go w paszport.

Ten wymóg jest podyktowany troską o zdrowie ludzi i zwierząt, a reguluje go Ustawa z dn. 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 52/2003, poz. 450) oraz na podstawie Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz.872) .
W pozostałych gatunkach zwierząt gospodarskich zadanie oznakowania zwierząt powierzono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku koni, zadanie to powierzono podmiotom prowadzącym księgi hodowlane. Od 01 lipca 2003 r. Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) identyfikuje i wydaje paszporty koniom rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i koniom wpisanym do rejestru kuców i koni małych. Konie bez pochodzenia (źrebięta i dorosłe osobniki) będą identyfikowane i zaopatrywane w paszporty również przez PZHK.

PZHK, dla ułatwienia Państwu uzyskania paszportu, działa poprzez 15 Wojewódzkich / Okręgowych Związków Hodowców Koni (OZHK) bliższych miejscu zamieszkania osób wnioskujących o paszport. Do właściwego Związku należy się zwrócić, aby uzyskać paszport.

 

Co zrobić, aby uzyskać paszport ?

Druki "Zgłoszenia konia do rejestru" są dostępne w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach, Należy to zgłoszenie wypełnić i przesłać na adres OZHK zamieszczony w lewym dolnym rogu strony zawierającej zgłoszenie bądź też zgłosić fakt posiadania konia bez paszportu pod numer telefonu 91 4240905.

Po wpłynięciu zgłoszenia do OZHK właściwego dla miejsca stacjonowania koni, uprawniony pracownik lub osoba działająca z upoważnienia OZHK, legitymująca się specjalnym pełnomocnictwem, które okazuje po przybyciu do stajni, dokona opisu konia wraz z zaczipowaniem i pobierze za tę czynność oraz za zarejestrowanie i wystawienie paszportu opłatę, która zostanie określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Potwierdzeniem pobranej kwoty będzie wystawiony kwit "Kasa przyjmie", opatrzony pieczęcią OZHK i podpisem osoby przyjmującej kwotę. Osoby, które zażądają faktury, otrzymają ją na podstawie tego kwitu.

Właściciel konia może sam odebrać paszport w siedzibie OZHK lub prosić o wysłanie go listem poleconym. W tym przypadku koszty pocztowe ponosi posiadacz. Kwotę właściwą dla opłacenia przesyłki poleconej pobiera uprawniony pracownik lub osoba upoważniona. Po umieszczeniu konia w rejestrze, w możliwie najkrótszym czasie (Ustawa daje na to 90 dni) przygotowywany jest paszport dla konia i dostarczany jest w sposób uzgodniony wcześniej z posiadaczem.

Paszport konia

Paszport konia to książeczka zawierająca informację o kolejnych posiadaczach konia, nazwie i numerze przyżyciowym (identyfikacyjnym) konia, numerze chip, jego pochodzeniu - jeżeli jest ono udokumentowane co najmniej świadectwem pokrycia klaczy.

Wszystkie źrebięta hodowlane przedstawione do opisu ze świadectwami pokrycia/unasienniania opisane pod matkami, otrzymują w paszporcie rodowody - Świadectwa pochodzenia. Wszystkie źrebięta niehodowlane ze świadectwami pokrycia/unasienniania, otrzymują rodowody z pieczątką "BEZ PRAWA WPISU DO KSIĘGI" na str. 1. Wszystkie źrebięta bez świadectwa pokrycia/unasienniania, po dostarczeniu negatywnych wyników badań w kierunku nosacizny, niedokrwistości zakaźnej koni i zarazy stadniczej otrzymują paszport bez rodowodu, nawet jeżeli klacz - matka posiada rodowód.

Dalsza część paszportu to informacje dotyczące zdrowia konia, szczepień i badań laboratoryjnych oraz bardzo ważna ostatnia część paszportu, w której posiadacz konia decyduje, czy chce ażeby jego zwierzę po ubiciu mogło być kiedykolwiek, nawet w dalekiej przyszłości, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, że tego nie chce. 
Ale uwaga! Decyzja, że zwierzę nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi jest nieodwracalna, bowiem lekarz weterynarii w takim przypadku może zastosować w leczeniu konia lekarstwa, których pozostałości w mięsie są szkodliwe i taki koń już nigdy nie będzie mógł być przeznaczony do spożycia przez ludzi. Natomiast decyzja, że koń może być ubity z przeznaczeniem na mięso jest odwracalna i na każdym etapie życia konia jego posiadacz może zmienić decyzję i wskazać, że mogą być stosowane specyfiki, które zdyskwalifikują wartość mięsa. Tak więc tę decyzję należy podejmować z największą rozwagą i lepiej zadecydować, że koń jest przeznaczony do spożycia.

Obecnie obowiązeują dwa rodzaje paszportów: pierwszy przeznaczony dla koni zimnokrwistych, drugi - dla koni szlachetnych oraz kucy i koni małych ze specjalną wkładką dla koni sportowych.

Wszystkie konie urodzone do 30 czerwca 2009 r, nie zgłoszone do opisu do 31 grudnia 2009 roku otrzymają zgodnie art. 17 rozporzadzenia WE Nr 504/2008 "Zastępczy dokument identyfikacyjny". Konie takie nie będą mogły zostac poddane ubojowi.

Zdarzenia z życia konia, które będą odnotowywane w paszporcie:

Urodzenie - dla koni hodowlanych, wpis w rubrykach rodowodowych w paszporcie, wydany na podstawie świadectwa pokrycia klaczy, zastąpi "Dowód urodzenia źrebięcia", dla koni o nieudokumentowanym pochodzeniu rubryki te będą wykreślone. Zgodnie z Ustawą zgłoszenie źrebięcia do rejestru musi nastąpić przed odsadzeniem źrebięcia od matki, najpóźniej do 6 miesiąca życia.

Zmiana właściciela - paszport jest wyposażony na końcu w dwie perforowane kartki, które służą do informowania o zmianie właściciela konia. Informacje tam wpisane podpisują sprzedający i kupujący. Nowy posiadacz jest zobowiązany do zgłoszenia zmiany w tym OZHK, na terenie którego będzie stacjonował koń. Zmiana musi być dokonana w ciągu 7 dni.

Właściciel konia jest zobowiązany do zgłoszenia w ciągu 7 dni faktu padnięcia, zgładzenia lub uboju konia i zwrócenia paszportu do OZHK, który dokonał ostatniego wpisu o zmianie posiadacza. W przypadku uboju konia w rzeźni, obowiązek poinformowania o tym fakcie OZHK i zwrócenia paszportu spoczywa na rzeźni.

Koń, który został sprzedany za granicę, musi być przekazany nabywcy wraz z paszportem. Obowiązek zawiadomienia o tym fakcie właściwego OZHK spoczywa na ostatnim polskim posiadaczu konia (w przypadku obcokrajowca, który jest posiadaczem konia z polskim paszportem, obowiązek spoczywa również na tej osobie).

Konie sprowadzone z zagranicy, o ile posiadają paszporty zgodne z wymaganiami Ustawy, zachowują te paszporty jako obowiązujące. Fakt sprowadzenia takich koni należy zgłosić właściwemu OZHK w terminie 30 dni od przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej. Adnotacja w paszporcie o posiadaczu, który sprowadził konia do Polski musi być dokonana przez podmiot, który wystawił ten paszport za granicą.

 

Uwaga!

Zgodnie z Ustawą od 01.01.2005 r. w "Zgłoszeniu konia do rejestru" musi być podany numer identyfikacyjny ojca /odnotowany na świadectwie pokrycia klaczy/ i matki zgłaszanego źrebięcia, a to oznacza, że do 31 grudnia 2004 r. wszystkie klacze i ogiery działające w rozrodzie muszą być zgłoszone do Rejestru w celu opisania i nadania numeru identyfikacyjnego. Do tej daty również wszystkie konie wprowadzane do obrotu, a przez to należy rozumieć także transport muszą posiadać paszporty. Czasu jest więc niewiele i dlatego z wyposażeniem konia w ten dokument nie należy zwlekać aby nie zamknąć sobie możliwości wyjechania z koniem poza obręb własnego gospodarstwa.

W związku z wprowadzeniem ustawowego obowiązku zaopatrzenia w paszporty wszystkich koni Redakcja Ksiąg Stadnych PZHK informuje, że nie będą już wystawiane eksportowe "Świadectwa Pochodzenia Konia - Stud-book Certificate", gdyż rolę tę wypełnia paszport konia. Wyjątkowo świadectwa te można jeszcze uzyskać na konie, które zostały wyeksportowane z dokumentem krajowym ("Dowód urodzenia źrebięcia", "Świadectwo wpisania konia do księgi", "Świadectwo uznania ogiera") po zwrocie oryginału dokumentu i dokonaniu opłaty.

Informacje: Redakcja Ksiąg Stadnych 0-22 628-98-38.