foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

Regulamin prezentacji koników polskich na  wystawach, pokazach i przeglądach hodowlanych oraz ich udziału w próbach dzielności

(obowiązuje od 2011 roku)

 

1.Stan zdrowia koni

- wszystkie konie powinny być w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej

- nie dopuszcza się koni kaszlących, z wysiękami ropnymi, zmianami skórnymi

- wszelkie kulawizny i otwarte rany eliminują konie z pokazów oraz prób dzielności

- dozwolony jest udział koników z COPD po udokumentowaniu diagnozy lekarskiej, ale tylko wtedy, gdy uczestnictwo to nie zagraża zdrowiu konia

 

  1. Pielęgnacja, przygotowanie do pokazu

- prezentowane konie powinny być odpowiednio wcześniej wypielęgnowane i przygotowane

- w celu uniknięcia podbicia się koni zaleca się przeprowadzenie rozczyszczania i ewentualnego kucia na co najmniej tydzień przed wystawą (próbami dzielności)

- pielęgnacja sierści, skóry kopyt i włosów ochronnych nie powinna budzić żadnych wątpliwości

- pokaz koników w ochraniaczach lub owijkach jest zabroniony

- elementy rzędu końskiego powinny być czyste i sprawne oraz dopasowane do każdego konia

-  prezentowanie koni agresywnych (kopiące i gryzące w stosunku do innych koni) powinno się odbywać po uprzednim wpleceniu w grzywę (gryzące) lub ogon (kopiące) czerwonej wstążki. Prezenter zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i w miarę możliwości ostrzegać w razie niebezpieczeństwa innych wystawców.

 

  1. Prezentacja

- podczas pokazu konia prowadzi jedna osoba, dopuszcza się udział osób trzecich w charakterze „poganiaczy”

- wszelkie czynności dokonywane z końmi podczas pokazu powinny być przeprowadzone z uwzględnieniem szeroko pojętych zasad bezpieczeństwa dotyczących osób i koni.

- przebieg pokazu odbywa się zgodnie z programem wystawy a ewentualne odstępstwa mogą wynikać z sugestii Komisji Oceniającej, którym to prezentujący zobowiązany jest się poddać w trakcie swojego pokazu

- podczas prezentacji, we wszystkich chodach, oczekuje się od konia gotowości do wykonywania elementów pokazu posłusznie, tj. bez przymusu i w rozluźnieniu

- osoba prowadząca zobowiązana jest na skoncentrowaniu swojej uwagi na możliwie najlepszym zaprezentowaniu walorów konia w ramach programu pokazu

- w trakcie wystawy oczekuje się od opiekuna konia pełnej kontroli nad nim wynikającej ze wzajemnego zaufania oraz zdecydowania w obchodzeniu się z koniem

- prezentacja ogierów dwuletnich i starszych odbywa się wyłącznie w uździe wierzchowej  lub uździenicy z wędzidłem

- wszystkie elementy ogłowia, włącznie z rozmiarem wędzidła, muszą być dopasowane indywidualnie do każdego konia

- nie dopuszcza się do prezentacji koni w uzdach z munsztukiem, pelhamem lub hackamore

- konie młode prowadzone są w kantarach lub prezenterach

- źrebięta przy matkach powinny mieć założone kantary

 

  1. Prezenter

- osoba prezentująca konia powinna być pełnoletnia lub posiadać zaświadczenie od rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział dziecka w wystawie w charakterze prezentera

- pokazujący konia nie może być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających

- obowiązuje schludny i czysty wygląd prezentera (zaleca się ubiór nie utrudniający zaprezentowania konia, pozwalający prowadzącemu podążanie z koniem w harmonii)

- dozwolony jest strój jeździecki lub ubrania organizacyjne z nakryciem głowy włącznie

- osoby o długich włosach proszone są ze względów bezpieczeństwa o spięcie ich podczas pokazu

- prezenter jak i osoby pomagające może posiadać pomoce pozwalające lepiej zaprezentować konia (bacik, woreczek foliowy, grzechotki, itp.) chyba ze Komisja Oceniająca uzna je za niebezpieczne lub niepożądane z innych przyczyn.

Uwagi do użytkowania koników polskich pod siodłem i w zaprzęgu podczas prób dzielności, pokazów i wystaw:

- podczas użytkowania wierzchowego  wymagany jest czysty i schludny strój jeździecki oraz nakrycie głowy w postaci kasku jeździeckiego

- rząd koński składa się z siodła oraz ogłowia wraz z wędzidłem (pojedynczo lub podwójnie łamanym)

- nie dopuszcza się jazdy z kiełznem munsztukowym, pelhamem i hackamore, używania ostróg oraz jazdy na wypinaczach, czarnej wodzy i gogue

- używanie ostróg jest niedozwolone

- koniki polskie przedstawiane do prób powinny co najmniej w stopniu podstawowym wykazywać przydatność do:

> przyjęcia wędzidła i siodła

> spokojnego stania w miejscu

> poruszania się w równowadze w stępie, kłusie i galopie

> prawidłowych reakcji  na pomoce jeździeckie

- próbę zaprzęgową przeprowadza się w wozie lub bryczce na kołach ogumionych (z hamulcem), o masie około 100 - 120 % masy ciała konia (pojazd musi być w pełni sprawny i jego stan techniczny nie może budzić zastrzeżeń)

- podczas próby stosowana jest uprząż szorowa lub chomątowa, która musi być indywidualnie dopasowana do konia

- ogłowiem może być uzda zaprzęgowa lub uździenica z wędzidłem

- wymagany jest czysty i schludny strój powożącego (oraz pomocnika)

- wymagany jest bat, którego powożący używa w zależności od potrzeby

W imieniu Zarządu ZHKP

/Zbigniew Jaworski/