foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

Rozdział VII Majątek i Fundusze Związku

§38
Na majątek Związku składa się majątek ruchomy, nieruchomy i fundusz.

§39

  1. Majątek Związku powstaje z: wpisowego, składek członkowskich, opłat produkcyjnych, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, z ofiarności publicznej oraz dotacji i subwencji.
  2. Ze środków finansowych wchodzących w skład majątku Związku mogą być tworzone fundusze na realizację określonych zadań.
  3. Fundusze są tworzone w trybie uchwały Zarządu Związku.

§40

  1. Do występowania w imieniu Związku jako osoby prawnej upoważniony jest Zarząd Związku
  2. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych, wiążące są decyzje prezesa i skarbnika lub innej osoby upoważnioną przez Zarząd .

§41

  1. Związek może tworzyć spółki i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiągniętych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
  2. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.