foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

Rozdział VI Kary

§37

 1. Związek ma prawo nakładania kar na:

- Członków Związku
- Pracowników

 1. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaj kar określa Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Hodowców Koni

 

Rozdział VII Majątek i Fundusze Związku

§38
Na majątek Związku składa się majątek ruchomy, nieruchomy i fundusz.

§39

 1. Majątek Związku powstaje z: wpisowego, składek członkowskich, opłat produkcyjnych, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, z ofiarności publicznej oraz dotacji i subwencji.
 2. Ze środków finansowych wchodzących w skład majątku Związku mogą być tworzone fundusze na realizację określonych zadań.
 3. Fundusze są tworzone w trybie uchwały Zarządu Związku.

§40

 1. Do występowania w imieniu Związku jako osoby prawnej upoważniony jest Zarząd Związku
 2. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych, wiążące są decyzje prezesa i skarbnika lub innej osoby upoważnioną przez Zarząd .

§41

 1. Związek może tworzyć spółki i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiągniętych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
 2. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział V Nagrody i wyróżnienia

§34


Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróżnienia:

 1. Członków Związku
 2. Pracowników
 3. inne osoby

§35


Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych członkom i innym osobom zasłużonym dla Związku.

§36


Rodzaje nagród , wyróżnień i odznaczeń oraz warunki ich przyznawania określają przepisy o odznaczeniach państwowych, resortowych oraz regulaminy Polskiego Związku Hodowców Koni.